Emsal Yargı Kararları

  • Davacının yaptığı işin vasıflı bir iş olması nedeniyle işin niteliği gereği asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına uygun düşmez. (Yargıtay 9. HD 25.05.2021 tarih ve E:2021/5327 K:2021/9527)

 

  • Velayeti annede olan çocuğun soyadı, annenin yeni eşinin soyadıyla değiştirilemez. (Yargıtay 2. HD 15.10.2020 tarih ve E:2020/565 K:2020/4810)

 

  • İcra takibinin durdurulması yönünde verilen tedbir kararında ayrıca ihtiyati haczi kapsayacağı belirtilmemişse söz konusu tedbir kararı ihtiyati haczin infazını engellemez. (Yargıtay 12. HD E:2015/10377 K:2015/21306)

 

  • İstinaf incelemesinde yeni karar verilmesi halinde vekalet ücreti yeni tarifeye göre belirlenmesi gerekli olup belirleme bozma yoluyla değil düzelterek onama yoluyla yapılabilir. (Yargıtay 9. HD E:2022/545 K:2022/1123)

 

  • Tahliye taahhüdünde, tahliye tarihinin açık bir şekilde yazılması zorunludur, belli bir tarihi içermeyen tahliye taahhüdü geçersizdir. (Yargıtay 12. HD E:2020/1175K:2020/2309)

 

  • Avukatın kusur ve ihmaline dayalı olmaksızın yapılan haksız azil sonucunda, avukatın vekâlet ücretinin tamamı, dava lehe sonuçlanıp kesinleşmiş gibi, muaccel hâle gelir. Bu vekâlet ücreti “akdi” ve “yasal vekâlet ücretinin toplamından oluşmaktadır. (Yargıtay HGK E:2017/634 K:2021/59)

 

Emsal Yargı Kararları