kik merak edilen sorular

Kamu ihale mevzuatı ile ilgili en çok merak edilen sorular ve cevaplarına ilişkin yazı dizisinin üçüncüsünü yayına aldık. Daha önce bu konuda yayınlamış olduğumuzu 2. makalemizi https://atahukukofisi.com/kamu-ihale-mevzuati-ile-ilgili-sorular-ve-cevaplar-2/ adresinden okuyabilirsiniz.

Birim Fiyat Cetvelinde Yuvarlama

Yapım işleri ihalelerine ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelindeki yuvarlama nasıl yapılmalıdır? Aritmetik hata yapılmışsa teklif değerlendirme dışı bırakılmalı mıdır?

Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar ve analizlerdeki rayiç fiyatlar, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde yazılabilecektir.

Birim fiyat teklif cetvelinde, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan tutar, analizlerde de her bir girdi miktarı ile rayicinin çarpımı sonucu bulunan tutar, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde yazılabilecektir. Ancak toplam teklif tutarı, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

Teklifte Aritmetik Hata Yapılması

Birim fiyat teklif cetvellerinde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata yapan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklife açık ihalelerde ise isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Alt Yüklenici İş Deneyim Belgesi

Alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenleme koşulları nelerdir?

Kamu İhale Genel Tebliğine göre; Alt yüklenicilere iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için, ilgili alt yüklenicinin idarenin onayıyla ihale konusu işin ifasında görev almış olması gerekli olup, bu şartın sağlanmadığı hallerde alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenemez ve bu kapsamdaki işler idarelerce iş deneyimi olarak kabul edilemez.

Alt Yüklenici İş Denetleme – İş Yönetme Belgesi

Alt yüklenici bünyesinde görev yapan mühendis veya mimarlara, iş denetleme ve iş yönetme belgesi düzenlenebilir mi?

Kamu İhale Genel Tebliğine göre;

Alt yüklenici bünyesinde görev yapan mühendis veya mimarlara, iş denetleme ve iş yönetme belgesi düzenlenmeyecektir.

Birden Fazla Kurum veya Kuruluş Tarafından Düzenlenen İş Deneyim Belgesi

Birden fazla kurum veya kuruluş tarafından iş deneyim belgesi düzenlenmesinin zorunlu olduğu tek sözleşme kapsamında yapılan işler için düzenlenen iş deneyim belgeleri iş deneyimini tevsik için kullanılabilir ve toplanabilir mi?

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43. maddesinin ikinci fıkrası gereği birden fazla kurum veya kuruluş tarafından iş deneyim belgesi düzenlenmesinin zorunlu olduğu tek sözleşme kapsamında yapılan işler için düzenlenen iş deneyim belgeleri iş deneyimini tevsik için kullanılabilir. Örneğin, tek sözleşme kapsamında 4 farklı belediye sınırları içinde yapılan bir yapım işi için söz konusu belediyeler tarafından düzenlenen 4 adet iş deneyim belgesi, başvuru veya teklif kapsamında sözleşme ile birlikte sunulması durumunda belge tutarları toplanmak suretiyle değerlendirmeye alınacaktır.

Kamu ihale mevzuatına ile ilgili en çok merak edilen soruların cevaplarını içeren ilk makalemizi, Kamu İhale Mevzuatı İle İlgili Merak Edilen Konular başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Ata Hukuk Ofisi

Ortağın Teminat Süresi Bitmeden Ortaklıktan Hastalık Nedeniyle Ayrılması Durumu

Tüzel kişilik tarafından iş deneyim belgesi kullanılan ortağının teminat süresinin bitiminden önce ortaklıktan hastalık ve benzeri nedenlerle ayrılması durumunda ne yapılmalıdır?

Tüzel kişilik tarafından iş deneyim belgesi kullanılan ortağının teminat süresinin bitiminden önce ortaklıktan hastalık ve benzeri nedenlerle ayrılması durumunda sözleşmenin feshedilmesi, ancak kesin teminatın gelir kaydedilmemesi ve gerek tüzel kişilik gerekse iş deneyim belgesine sahip ortak hakkında yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir.

Kamu ihale mevzuatı ile ilgili ikinci yazımız olan Kamu İhale Mevzuatı ile ilgili Sorular ve Cevaplar bölümüne buradan da erişebilirsiniz.

Ortağın İhale Sürecinde Ölüm Nedeniyle Ayrılması Durumu

Tüzel kişilik tarafından iş deneyim belgesi kullanılan ortağının ihale süreci devam ederken ölmesi veya iflası durumunda ne yapılmalıdır?

Tüzel kişilik tarafından iş deneyim belgesi kullanılan ortağının ihale süreci devam ederken ölmesi veya iflası durumunda bu tüzel kişiliğin teklifi değerlendirme dışı bırakılacak, ancak geçici teminat gelir kaydedilmeyecek ve gerek tüzel kişilik gerekse ortak hakkında yasaklama işlemi uygulanmayacaktır.

Ortağın Teminat Süresi Bitmeden Ortaklıktan Ölüm Nedeniyle Ayrılması Durumu

Tüzel kişilik tarafından iş deneyim belgesi kullanılan ortağının sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ve teminat süresinin bitiminden önce ölmesi veya iflası durumunda ne yapılmalıdır?

Tüzel kişilik tarafından iş deneyim belgesi kullanılan ortağının sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ve teminat süresinin bitiminden önce ölmesi veya iflası durumunda, tüzel kişiliğin kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunması koşuluyla işi yürütebilmesi mümkün olup,  bunun aksi durumlarda işin tasfiye edilmesi gerekmektedir.

Pilot Ortağın İş Deneyim Belgesini Sağlaması Durumu

Yapım işine ilişkin iş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması durumunda; özel ortaklar benzer işe ilişkin olmayan iş deneyim belgesi sunabilirler mi?

İş oraklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması durumunda; özel ortakların istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunmaları mümkündür. Ancak özel ortakların iş deneyimini tevsik amacıyla mezuniyet belgeleri sunması durumunda, mezuniyet belgelerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağı belirtilen mimarlık veya mühendislik bölümlerine ait olması gereklidir.

Sonuç

Bu yazımızda Kamu İhale Hukuku ve İhale Mevzuatı kapsamında en çok merak edilen sorulara cevap vermeye çalıştık. Sizler de merak ettiğiniz daha farklı konular var ise ofisimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Ata Hukuk Ofisi Ankara avukat olarak uzman ve deneyimli bir kadro ile hizmet vermektedir. Bu anlamda ihale uzmanı ve ihale avukatı olarak deneyimli bir kadro ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Yorum Yazın:

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir