Hakaret Suçu

Hakaret suçu Türk Ceza Kanunun 125. Maddesinde tanımlandığı haliyle bireylerin onur ve haysiyetini zedeleyen bir suç türüdür.  Bu yazımızda hakaret suçu ile suçun cezası, zamanaşımı süresi, suçun unsurları, suçun ispatı ve buna benzer tüm konular ele alınarak genel anlamda bir tanımlama yapılacaktır. Hakaret Suçu Hakaret suçu nedir? Türk Ceza Kanunundaki tanım itibariyle; bir kimseye onur,...

Devamı